CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

 

    Părţile contractante:

       Societatea S.C. SOKA TOUR S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Str. Piscului, nr 5, et 1, ap. 7, sector 4, cod postal 040401număr de înregistrare la registrul comerţului sub nr. J40/14281/2015, Cod fiscal RO35255759, cont bancar RO77BTRLEURCRT0327720601     (SWIFT Code: BTRLRO22)  deschis la Banca Transilvania, titulară a Licenţei de turism nr. 7531, pentru Agenţia: Soca Tour reprezentată prin Soca Iulian în calitate de administrator, denumită în continuare Agenţia;

    şi turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

    au convenit la încheierea prezentului contract.

  1. Obiectul contractului

   1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

      II. Încheierea contractului

  2.1. Contractul se încheie în momentul semnării lui de către turist și reprezentantul Agenției. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de minim 25% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care turistul solicită serviciile.

    2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e- mail, fax etc.), obligaţia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

   2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

   III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

   3.1. Preţul contractului este de menționat în anexa contractului, pe voucher sau pe factura şi se compune din suma tuturor costurilor serviciilor turistice efective, inclusiv TVA.

   3.2. Modalităţi de plată: La încheierea contractului se percepe un avans de minim 25% din preţul stabilit sau, iar plata finală se va face Cash (în monedă EUR o RON) la sosire sau prin transfer bancar, cu aproximativ o săptămână înainte de începerea serviciului.

   IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

   4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa turistul în timp util, acesta având dreptul să opteze pentru rezilierea sau continuarea contractului. Aceste modificări trebuie justificate, arătând motivul pentru care s-au făcut, și anume: variațiunile costurilor de transport, a taxelor de turist, a costurilor cu cazarea ori a cursurilor de schimb valutar

   4.2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate.

   4.3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

  1.  când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
  2.  când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv a unui terț care are sau nu legătură cu furnizarea serviciilor;

   4.4. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului cu 7 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, orarele de plecare, contactul ghidului/șoferului, contactul organizatorului local și un număr la care poate suna în situații de urgență.  

     V. Drepturile şi obligaţiile turistului

   5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia înaintea datei de plecare;

   5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să programul de intrare și de ieșire în/din spațiul de cazare, iar eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate de hotelier cad în sarcina exclusivă a turistului.  

   5.3. Turistul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.  

   5.4. Turistul va trebui să prezinte actul de identitate în momentul sosirii la cazare. Turistul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

  5.5. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră pentru a lămuri eventualele probleme legate de minori sau documente necesare călătoriei; Agenția nu este răspunzătoare de eventualele probleme apărute;

   5.6. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de călătorie;

   5.7. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

    5.8. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.

   5.9. Turistul va colabora cu ghidul pe parcursul programului turistic contractat, fiind necesară respectarea orelor de sosire la punctele de întâlnire sau a altor aspecte organizatorice. Agenția nu se face răspunzătoare de eventualele costuri/probleme apărute în urma nerespectării acestor aspecte organizatorice.

    VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri, reclamații și asigurări

   6.1. În cazul în care turistul renunţă la pachetul de servicii turistice, suma va fi blocată pentru a fi folosită pentru servicii viitoare sau, în funcție de caz și capacitatea operatorului, dacă se realizează rambursarea, turistul datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:  0 % din suma avansului plătit (se reține doar comisionul necesar rambursării), dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării (agenția nu este obligată să restituie); 50 % din suma avansului plătit, dacă renunţarea se face în intervalul 7 – 30 de zile calendaristice înainte de data plecării (agenția nu este obligată să restituie); 100 % din suma avansului plătit, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 7 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;  În cazul părinților cu copii mai mici de 2 ani, în caz că apar probleme legate de sănătatea copilului, va fi restituit avansul, mai puțin comisionul legat de transferul bancar, indiferent de momentul renunțării la pachetul turistic.

   6.2. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.  

   6.3. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării.

 6.4. Turistul este asigurat pentru sumele achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare care a emis Polița de asigurare ce este afişată pe pagina web a agenţiei de turism www.socatour.ro, în secțiunea Contacte.

 VII. 7.1. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele, după caz: programul turistic, voucherul, bonul de comandă, după caz,

  VIII. Dispoziţii finale

  8.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Prezentul contract este realizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999, republicată.

  8.2. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

  8.3. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

 

     
 

Agenţia de turism,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal (numele şi prenumele),
. . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Ştampila

Turistul (numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .
Semnătura: . . . . . . . . . .

 

  • Contract publicat conform prevederilor Ordinului nr. 1387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice de pe site-ul www.anat.ro

 Puteți descărca contractul în format PDF de aici.A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: